top of page

Mentoring Scheme Application 2024 Questions

You can view all 2024 application form questions in English and Welsh here.

 • First Name | enw cyntaf 

 • Last Name | cyfenw 

 • Town/City | Tref / Dinas

 • County | Sir

 • Postcode | cod post

 • Email Address | Ebost

 • Telephone number | Ffôn

 • What is your current job title? | Swydd Bresennol

 • Number of years working in the industry | Nifer o flynyddoedd yn y diwydiant

 • Are you a member of WFTV? | Cadarnhewch eich bod yn aelod o WFTV

 • Have you ever received mentoring before? | Ydych chi erioed wedi cael eich mentora o’r blaen?

 • If yes, please give details of when/who with | Os do, rhowch fanylion o pa bryd / gyda phwy.

 • If you have received mentoring in the past, please explain why you feel you need further mentoring and what you think you will gain from this scheme | Os ydych chi wedi cael eich mentora yn y gorffennol, eglurwch pam eich bod yn teimlo eich bod angen rhagor o fentora a sut ydych chi’n meddwl y byddwch yn elwa o'r cynllun penodol hwn.

 • I have the current short and/or mid/long-term career goal(s) | Mae gen i’r nod(au) gyrfa byr a / tymor canolig / hir canlynol ar hyn o bryd

 • Over the six-month period I would like to achieve the following through mentoring 

(please ensure/demonstrate how your goals meet the SMART criteria set out below): 
Your goals must be:
S - specific, significant, stretching
M - measurable, meaningful, motivational
A - agreed upon, attainable, achievable, acceptable, action-oriented
R - realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented
T - time-based, timely, tangible, trackable
As you can see there is a lot of flexibility as to the exact meaning of SMART, but we will be assessing your application to ensure that at least one element from each of the rows is evident in the goals set.

 


•    Dros y cyfnod o chwe mis, fe hoffwn i gyflawni’r canlynol trwy fentora 
(cofiwch ddangos sut mae’ch nodau’n cyfarfod â’r meini prawf CAMPUS isod) 
Rhaid i’ch nodau fod yn:
C - cyraeddadwy
A - amser wedi'i bennu, arwyddocaol, amserol
M - mesuradwy 
P - penodol, perthnasol
U - uchelgeisiol
S - synhwyrol
Fel y gwelwch, mae union ystyr CAMPUS yn eithaf hyblyg, ond byddwn yn asesu’ch cais i sicrhau fod o leiaf un elfen o bob rhes yn amlwg yn y nodau rydych wedi’u gosod.


•    I anticipate that mentoring will help me achieve my goal(s) in the following ways | Rwy’n rhagweld y bydd mentora’n fy helpu i gyrraedd fy nod(au) yn y ffyrdd canlynol
•    If I was accepted on to the scheme, my biggest fear would be | Os caf fy nerbyn ar y cynllun, fy ofn mwyaf fyddai


•    Who in film or TV would be your ideal mentor? Please explain why 

This is to help us understand you better – there is no guarantee that you would actually get this person as a mentor.
 

Pwy, mewn ffilm neu deledu, fyddai’ch mentor delfrydol? Eglurwch pam
Mae hynny er mwyn ein helpu ni i'ch deall yn well – does dim sicrwydd y byddwch yn cael y person hwnnw fel mentor mewn gwirionedd.


•    Each mentee delivers a one-hour seminar to the other mentees. Please detail the title of the seminar you would like to give is. This is likely to be about the expertise you have in your field, like a masterclass
Please note, this is not binding and can be changed if you are selected.

 

Bydd pob mentai yn cyflwyno seminar un awr i’r menteion eraill.  Rhowch fanylion teitl y seminar yr hoffech chi ei chyflwyno.  Mae’n debyg o fod ynghylch yr arbenigedd sydd gennych yn eich maes.  Megis dosbarth meistr.
nid yw hwn yn rhwymo a gellir ei newid os cewch eich dewis


•    Names and Contact Details of two referees | Enwau a Manylion Cyswllt dau berson i roi geirda
•    Please upload your CV here | Arbedwch eich CV
•    Please give the URL to your website/show reel and your social media handles | Rhowch URL i’ch gwefan / showreel a’ch handlenni'r cyfryngau cymdeithasol


Diversity Monitoring
WFTV is committed to developing and promoting equal opportunities. We want to ensure that everything that WFTV does is truly representative and both serves and draws on, the talents and skills of a diverse population.
So that we can meet our commitments to diversity and inclusion, we would be grateful if you could please complete the questions below. Where you prefer not to answer a question, please select prefer not to say. 
The information provided will be treated in strictest confidence and processed in accordance with the Data Protection Act 1998 and GDPR regulations. All data collected is anonymised.
The responses that you give will assist us greatly in our commitment to diversity and inclusion.

 

Monitro Amrywiaeth
Mae WFTV wedi’i ymrwymo i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal ac yn cydnabod fod diwydiannau’r cyfryngau creadigol yn gwasanaethu ac yn tynnu ar ddoniau a sgiliau poblogaeth amrywiol.  Mae amrywiaeth yn cynnwys gwahaniaethau gweladwy ac anweladwy a bydd harnesu’r gwahaniaethau hynny yn arwain at ddiwydiant byd eang llwyddiannus, creadigol a chynhyrchiol. 


Rydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob un unigolyn ac yn ceisio sicrhau nad yw un grŵp neu unigolyn o dan anfantais yn anghyfreithlon. 
Er mwyn gallu monitro a yw ein penderfyniadau wrth ddewis yn cyfarfod â’n hymrwymiadau, rydym yn gofyn i chi ateb y cwestiynau isod. Os yw’n well gennych chi beidio ag ateb cwestiwn, dewiswch gwell gen i beidio â dweud. 
Bydd yr wybodaeth bersonol a gofynnir amdani ar y ffurflen hon o gymorth i ni gydymffurfio â’r gyfraith ac i sicrhau fod ein polisïau a’n hymarferion yn deg ac yn effeithiol. Bydd pob gwybodaeth a ddaw i law yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol ac yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998.   
Bydd yr eich atebion o gymorth mawr i ni hefyd yn ein hymrwymiad i amrywiaeth.


•    Date of birth | Dyddiad Geni
•    Do you consider yourself to have a disability, impairment, learning difference or long-term condition? | Ydych chi’n ystyried fod gennych anabledd, nam, gwahaniaeth dysgu neu gyflwr tymor hir? 
•    What best describes your ethnic group? | Beth sy’n disgrifio’ch grŵp ethnig orau?
•    In which of the following nations or regions do you live? | Ym mha un o’r cenhedloedd neu’r rhanbarthau dilynol ydych chi’n byw?
•    What best describes your sexual orientation? | Sut fyddech chi’n disgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol?
•    What best describes your religion or belief? | Sut fyddwch yn disgrifio’ch crefydd neu gred?
•    What type of school did you mainly attend between the ages of 11 and 16? | I ba fath o ysgol aethoch chi’n bennaf rhwng 11 ac 16 mlwydd oed?
•    What work did your parent/caregiver do? | Pa waith oedd eich rhiant / gofalwr yn ei wneud?
•    Do you have caring responsibilities? | Oes gennych chi gyfrifoldebau gofalu?
   Employment status | Statws cyflogaeth

bottom of page