WFTV wales
MENTORING SCHEME

APPLICATIONS OPEN WEDNESDAY 20 OCTOBER 2021, 11:00

Our 2022 mentoring scheme will open on Wednesday 20 October 2021 and applications are invited from mid-career women working in Wales. You are eligible to apply under this scheme if you have five or more years experience in the film and television industry.

Mae ein cynllun mentora 2022 ar agor erbyn hyn a gwahoddir ceisiadau gan ferched ar ganol eu gyrfa sy’n gweithio yng Nghymru.  Rydych chi’n gymwys i ymgeisio o dan y cynllun hwn os oes gennych chi bum mlynedd neu fwy o brofiad yn y diwydiant ffilm a theledu.

ABOUT THE MENTORING SCHEME

Mae WFTV wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac i ddatblygu amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob rhan o’r diwydiant.  Felly mae wedi sefydlu targedau allweddol ar gyfer ei gynlluniau mentora i sicrhau fod ei gynlluniau’n amrywiol a chynhwysol.  Y llynedd roedd 40% o’n mentoreion yn dod o gefndiroedd lleiafrifol ethnig a 30% o gefndiroedd o dan anfantais gymdeithasol ond doedden ni ddim yn gwneud cystal wrth geisio denu merched gydag anabledd i’r cynllun. Felly, eleni, rydyn ni’n cadw dau le ar y cynllun ar gyfer merched sy’n gweithio yn y cyfryngau. Os ydych chi’n ferch ag anabledd ond heb fod â’r pum mlynedd o brofiad yn y diwydiant, gallwch ddal i ymgeisio.


WFTV is committed to equal opportunities and to the development of diversity and inclusion across the industry. It has therefore established key targets for its mentoring schemes to ensure that its plans are diverse and inclusive. Last year 40% of our mentees were from ethnic minority backgrounds and 30% from socially disadvantaged backgrounds but we did less well in attracting disabled women to the scheme. So this year we are keeping two places on the scheme for women working in the media. If you are a woman with a disability but do not have five years experience in the industry, you can still apply.


Mae Cynllun Mentora WFTV ar eich cyfer chi os ydych chi’n cael eich gyrru i lwyddo ond yn wynebu her yn eich gyrfa, megis:
•    Camu i’r lefel nesaf
•    Ysgwyddo cyfrifoldebau newydd ar ôl cael dyrchafiad
•    Sefydlu’n llawrydd neu redeg eich cwmni cynhyrchu chi
•    Jyglo bywyd teuluol gyda bwyd Gwaith
•    Dod yn ôl i’r gwaith ar ôl cyfnod mamolaeth neu ddiswyddo
•    Symud i ddisgyblaeth wahanol


The WFTV Mentoring Scheme is for you if you are driven to succeed, but are facing a career challenge, such as:
•    Making the step up to the next level
•    Dealing with new responsibilities following a promotion
•    Setting up as a freelancer or running your own production company
•    Juggling family life with work life
•    Returning to work after maternity leave or redundancy
•    Making a move into a different discipline

  

Yn ogystal â chael mewnbwn gan fentor, byddwch hefyd yn elwa ar gyfres o seminarau, sesiynau hyfforddi, adborth cymheiriaid a digwyddiadau rhwydweithio wedi’u dylunio i roi hwb i’ch hyder, gwella eich sgiliau a rhoi cefnogaeth barhaus i chi.


As well as the input of a mentor you will also benefit from a series of seminars, training sessions, peer-to-peer feedback and networking events designed to boost your confidence, enhance your skills and give you on-going support. 


Mae’r cynllun yn gofyn i chi fod wedi ymrwymo ac yn rhagweithiol, byddwch yn cael eich dewis ar sail yr hyn y gallwch ddod i’r grŵp yn ogystal ag ar sail yr hyn y gallech chi elwa ohono fel mentorai:
•    Bydd gofyn i bob mentorai gyflwyno seminar un awr ar bwnc o’i dewis i’r mentoreion eraill. 
•    Mae’n rhaid i chi allu ymrwymo i gymryd rhan mewn seminarau rheolaidd (ar Zoom ac mewn person) 
•    Mae’n rhaid i chi allu mynychu diwrnod cyfan o sefydlu.  Bydd hyn yn cael ei gynnal ddydd Gwener 11 Mawrth. 

 

The scheme requires you to be committed and proactive, you will be selected on the basis of what you can bring to the group as well as what you could benefit from as a mentee:
•    Each mentee will be required to present a one-hour seminar on a topic of their choice to the other mentees.
•    You must be able to commit to regular seminars (both over Zoom and in-person). 
•    You must be able to attend the whole induction day. This will take place on Friday 11 March.

Byddwch yn cael gan WFTV::

 • Cyflwyniad, fel eich bod yn gwybod beth a ddisgwylir gennych chi

 • Mentor wedi’i dewis yn ofalus

 • Cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio

 • Cefnogaeth barhaus gan gynhyrchydd y cynllun sydd hefyd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau

WFTV will provide you with:

 • An induction so that you know what is expected of you.

 • A carefully matched mentor.

 • A series of training and networking events.

 • Ongoing support from the scheme producer who can deal with any questions.


We would love to hear from you if you are:

 • Ferch sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn swydd cynhyrchu neu fusnes, linellol neu aml-lwyfan mewn ffilm, teledu neu greu cynnwys digidol.  Er enghraifft: cynhyrchydd, cyfarwyddwr, gweithredu camera, asiant, recordydd sain, golygydd, ysgrifennwr sgriptiau, VFX, datblygu, castio, dylunio setiau, rheolwr neu gydlynydd cynhyrchu, uwch swyddog dosbarthu.  

 • Meddu ar fwy na phum mlynedd o brofiad yn y diwydiant

 • Ag o leiaf bum credyd ar sgrin (neu brawf arall, addas, o lwyddiant os yw’n briodol)

 • Mae’n rhaid i chi allu mynychu cyfweliad dewis ar Zoom neu mewn person (bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau'n cychwyn 6 a 13 Rhagfyr) os byddwch ar y rhestr fer.  

 • Yn gallu ymrwymo i chwe awr o fentora rhwng Mawrth 2022 – Hydref 2022 drwy gytuno gyda'ch mentor i gymryd rhan mewn cyfarfodydd sgyrsiau wyneb yn wyneb, e-bost, ffôn neu Zoom.  

 • Yn gallu ymrwymo i fynychu seminarau a hyfforddiant a ddarperir fel rhan o’r cynllun. Yn gallu teithio i Gaerdydd yn rheolaidd i gymryd rhan mewn seminarau a sesiynau rhwydweithio. 

 • Yn gallu mynychu sesiynau’r cynllun mentora:

  • Seminar sefydlu undydd i'w gynnal ddydd Gwener 11 Mawrth 2022

  • Sesiwn ddad-friff undydd i'w chynnal ddydd Mercher 2 Tachwedd 2022.

Dylid ymgeisio drwy ffurflen gais a CV a bydd yr ymgeiswyr sydd ar y rhestr fel yn cael eu gwahodd i gyfweliad. 

We would love to hear from you if you are:

 • A woman currently working in a production or business role within linear or multi-platform film, television or digital content creation. For example: producer, director, camera operator, agent, sound recordist, editor, scriptwriter, VFX, development, casting, set design, production manager or co-ordinator, distribution executive.

 • Have more than five (Northern Ireland, Scotland and Wales) or seven (England) years’ experience in the industry

 • Have at least five onscreen credits (or other suitable proof of achievement, where otherwise appropriate).

 • Able to attend a selection interview via Zoom or in-person (interviews will take place in the weeks commencing 6 and 13 December) if shortlisted.

 • Can commit to receiving six hours of mentoring between March 2022 – October 2022 via face-to-face meetings, email, telephone or Zoom conversations as agreed with your mentor.

 • Can commit to attending the seminars and training provided as part of the scheme. Can travel to central Belfast/Cardiff/Glasgow/London for regular seminars and networking sessions .

 • Can attend mentoring scheme sessions:

  • A one-day induction seminar to be held on Friday 11 March 2022.

  • A one-day de-brief session to be held on Wednesday 2 November 2022.

 

Application is by application form and CV and shortlisted applicants will be invited to interview.

Dal â chwestiynau?  

The Small Print

 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn byw yn y DU

 • Nid yw’r cynllun wedi'i ddylunio i:

  • Ddarparu cwnsela

  • Helpu gyda phrosiect penodol sy’n fwy addas ar gyfer ymgynghoriaeth e.e. Golygu sgript. 

 • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n cael eu mentora fod yn gallu a bod yn fodlon teithio ar gyfer sefydlu, seminarau rheolaidd a sesiynau mentora.  

 • Y dyddiad cau yw Dydd Gwener 19 Tachwedd 2021, 17:00. NI fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

 • Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym erbyn dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021, ni fyddwch wedi cyrraedd y rhestr fer.

 • Gan ein bod yn cael cymaint o geisiadau, nid yw’n bosibl i ni roi adborth ar bob cais unigol, aflwyddiannus. 

 • Bydd mentoriaid a mentoreion yn cael eu cyflwyno i’w gilydd gan WFTV ar ôl proses drylwyr o ymgeisio a dewis er mwyn nodi'r merched a fydd yn cael y fantais fwyaf o'r cynllun. 

 • Er y gwneir pob ymdrech i ganfod mentor addas, does yna ddim sicrwydd y bydd yna un ar gael ar gyfer pawb ar y rhestr fer.

 • Mae’n RHAID i’r metoreion a ddewisir ddarparu llun pen a bywgraffiad o 100-200 gair i mentoring@wftv.org.uk i’w defnyddio ar wefan WFTV ac ar gyfer cyhoeddusrwydd cysylltiedig.  Ni fydd mentoriaid yn cael eu dewis ar gyfer mentoreion nes y derbynnir y llun a'r bywgraffiad.

 • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cytuno i gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd perthnasol.

 • Applicants must be UK residents.

 • The scheme is not designed to:

  • Provide counselling

  • Help on a specific project that is better suited to a consultancy e.g. Script editing

 • Mentees must be willing and able to travel for induction, regular seminars and mentoring sessions.

 • The closing date is Friday 19 November 2021, 17:00. Applications received after that date will NOT be considered.

 • If you haven’t been contacted by Wednesday 1 December 2021 you have not been shortlisted.

 • Due to the high number of applications we receive it is not possible to give individual feedback on unsuccessful applications.

 • Mentors and mentees will be introduced by WFTV after a thorough application and selection process designed to identify those women who will most benefit from the scheme.

 • Whilst every effort will be made to find a suitable mentor, there is no guarantee that short-listed applicants will be placed with a mentor, if no such suitable mentor can be found.

 • Selected mentees MUST provide a headshot and 100 – 200 word bio to mentoring@wftv.org.uk for use on the WFTV website and related publicity. Mentor matching will only commence for each candidate once a photo/bio has been received.

 • Successful applicants agree to participate in any relevant publicity.

Meet the 2021 Mentees

alice-bio-pic-bw.jpg

Alice Rothwell

Senior Producer

Ana Garrido-1897.jpg

Ana Garrido

Director / Script Supervisor

Catrin Rowlands -IMG_1413.jpg

Catrin Rowlands

Producer/ Director

Hannah Williams-2391.jpg

Hannah Williams

Casting Director

Lowri Malinowski-0458.jpg

Lowri Malinowski

Multi-camera Director

Noomi Yates-1961.jpg

Noomi Yates

Producer/ Director/ Assistant Director

Sioned Geraint-2470.jpg

Sioned Geraint

Series Producer and

Producer/ Director

WFTV MENTORS

WFTV has an extensive database of past and potential mentors who are keen to pass on their skills and experience to the next generation. Once mentees have been selected for the scheme they are hand-matched with an experienced industry figure who commits to spending at least six hours with their mentee over six months. Mentors are drawn from across the film and TV industry

2021 Mentors

 • ​Cate Hall - Creative Director, Development for BBC Studios

 • Edwina Silver - Director of New Business for Matisse Media

 • Julie Gardner - Co-founder of Bad Wolf Studios

 • Kahleen Crawford - Casting Director

 • Laura Marks - Digital Commissioner, Channel 4

 • Rose Glass - Writer/Director

 • Sarah Gavron - Film Director 

 • Scarlett Ewens - CEO Matisse Media

 • Steve Smith - Multi camera Director

WHAT the MENTORS SAy about the scheme

Julie Parmenter

MD, Molinare

The Mentee scheme is an exceptionally rewarding programme to be part of. To watch the transformation of the individuals over the period of six months is astonishing. For anyone to have the time to dig deep into what is most important, set goals and implement change to reach them is a unique opportunity that very few will ever have.

Hilary Davis

Co-Managing Director,

Bankside Films

I was perfectly matched with my mentee and believe that we both derived a benefit from our series of meetings. Training is crucial for the continued development of careers, especially for women, as the commercial side of the business is often overlooked but is vital if films are to be successful in the worldwide market place.

André Singer

MD Spring Films

Nothing is more effective in our fraught industry than the marriage of experience to aspiration. Linking mentees with passion and drive to industry veterans prepared to guide them is a great way to help remove some of the many hurdles ahead.

The WFTV mentor scheme is a fantastic way to utilise the experience of TV professionals to further the careers of the next generation of content makers. The scheme benefits the mentees and the mentors equally - it really is a two-way thing, listening and discussing the minutiae of one's working life and realising that it was the small stuff that we had all but forgotten that made the big stuff possible.

Maddy Darrall | Joint MD Darrall Macqueen

SPONSOR

We are very grateful to our Mentoring Scheme sponsor of our Wales based programme: